Klachten

Wat betekent uw klacht voor Hulpmiddelwereld?

Hulpmiddelwereld hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Wanneer u op deze pagina terecht bent gekomen, hebben wij waarschijnlijk enkele steken laten vallen. Daarvoor onze excuses. Helaas gaat er in ongeveer 3% van onze orders iets mis. We proberen dit percentage continu te reduceren en daarom stellen we het zeer op prijs dat u uw klacht bij ons indient. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 

Klacht indienen

U kunt uw klacht zowel digitaal, schriftelijk en telefonisch indienen bij ons. We zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken via alle kanalen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. 

- Mocht u na de afhandeling van uw klacht nog steeds ontevreden zijn, schrijf dan een e-mail naar onze Consumer Services Manager, Paul Adriaens, te bereiken via [email protected], of schriftelijk:

Hulpmiddelwereld
Ter attentie van afdeling Klachtenmanagement
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen indien u de klacht binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek bij ons heeft gemeld. Een termijn van twee maanden is in ieder geval redelijk.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. U ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Klachtenmanagement.

- Is het probleem voor u nog steeds niet opgelost? Schakel dan Thuiswinkelwaarborg in als bemiddelaar. 

- Bent u nog steeds niet tevreden? Zoek het dan hogerop, u kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/l).

Graag wijzen wij u voor het indienen van uw klacht op het volgende: 


Artikel 17 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
  6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
  7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Naar boven